CUSTOMER SUPPORT

THAILAND SALE

sale@gworldauto.com

ฝ่ายขายหน้าร้าน

02-274-4420

090-732-4433

ฝ่ายขายหน้าร้าน คุณบอม

LINE : GWORLD_AUTO

+6685-166-8777 (DTAC)
+6687 495 4411 (AIS)

ฝ่ายขายส่ง คุณเมย์

LINE : maygworld

+6687 495 3311 (AIS)

INTERNATIONAL SALE

info@gworldauto.com

Mr. Ronan
LINE : triplexman
+66-97-242-6459 

Products Warranty

++ให้การรับประกันตัวสินค้า มากกว่าใคร
นานสูงสุด 1 ปี


++งานสีระบบ 2 K COLOR 2K SYSTEM

Certification

การจัดส่งสินค้า : Shipping

นโยบายการส่งสินค้า

 เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1) จัดส่งสินค้าฟรีในเขตกรุงเทพฯ และคิดค่าบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางคิดตามจริงในเขตพื้นที่ปริมณฑล และต่างจังหวัด

2) ในกรณีการขายปลีก บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าจากคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3) ในกรณีการขายส่ง บริษัทฯ จัดส่งสินค้าตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ซื้อแต่ละราย

4) บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 น. และหากมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อหลายราย ทางบริษัทฯ เพิ่มเที่ยวการจัดส่งในรอบบ่ายอีก 1 รอบ เวลา 13.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บริษัทฯ ได้ประกาศหยุดทำการ

5) เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า

(tracking number) ไปทาง Email หรือทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าทราบ

ช่องทางการจัดส่งสินค้า
1) โดยบริษัทขนส่งเอกชน ที่ให้บริการจัดส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่ภายในประเทศ และต่างประเทศ

2) โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) พื้นที่ภายในประเทศ และต่างประเทศ

3) ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับประเภทการจัดส่งสินค้า และการเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

รวมถึงประมาณการค่าจัดส่งสินค้าที่ทางผู้รับสินค้าปลายทางเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

4) ระยะเวลาการจัดส่งถึงปลายทาง ประมาณ 1-3 วัน ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัด สินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน

5) ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าจาก Tracking Number ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยัง ไปรษณีย์ไทย เรียบร้อยแล้ว

6) ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน ท่านสามารถติดต่อกลับมายังบริษัทฯ และทางบริษัทฯ จะเร่งติดตามสถานะสินค้า และติดต่อแจ้งกลับมายังท่านภายในวันเดียวกัน ยกเว้นหากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งหลังเวลาทำการของทางบริษัทขนส่งเอกชนดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันถัดไป
ประมาณการราคาค่าบริการจัดส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง คิดตามจริง

1) โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.thailandpost.com/rate-result.php
2) โดยบริษัทขนส่งเอกชน ทางบริษัทฯ จะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางคิดตามจริง ให้ท่านทราบก่อนการจัดส่ง และเป็นอันตกลงยอมรับประมาณการค่าใช้จ่ายค่าจัดส่งดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขนส่งเอกชนเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการ จากผู้รับสินค้าปลายทาง

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
1) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น เช่น เป็นวันคาบเกี่ยววันหยุดทำการของ ไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทขนส่งเอกชน เป็นต้น
2) เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการลงนามรับสินค้า
3) ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ทางบริษัทฯ ยินดีรับเคลม เปลี่ยนสินค้า ให้กับท่าน โดยไม่คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่ม

4) ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

Shipping

Terms of Delivery

1 ) Free delivery in Bangkok. And charge shipping based on
actual toll in the metropolitan area . And provincial

2 ) In the event the Company’s Retail Delivery after check payments from your
customers is completed.

3 ) In the event the Company’s wholesale shipments to the terms of payment
agreed with individual buyers .

4 ) The shipping 1 time a day , Monday – Saturday at 9:00 pm and , if the order
of many buyers , the company added to the shipping time in the afternoon round
1 at 13:00 pm public holiday company. Declared closed

5) When goods are delivered successfully, staff will confirm shipment and the
tracking number of the trips (tracking number) via e-mail or by phone to let
customers know .

Shipping

1) by private transport company Of service delivery in the
local area . And international

2) by Thailand Post Company Limited (Thailand ) domestic area. And
international

3 ) We will let you know in advance about the type of delivery . And choice of
freight carrier .

The Estimated Delivery at consignee ‘s destination is the cost.

4) Delivery time is about 1-3 business days to destinations that would normally
be used as the destination for the next day in Bangkok. And neighborhood For
the different The product will arrive within 2 days .

5) In case the Company. Shipping by Thailand Post If you do not receive the
goods within two days, you can check the status of the Company Tracking Number
. Let you know after the delivery of goods to the Postal Thailand successfully.

6 ) If the Company. Delivery by private carrier . If you do not receive the
goods within two days, you can return to the company. The Company To accelerate
tracking Contact and report back to you the same day . Except if the Company Be
notified after hours of private carrier such company will let you know within
the next day .

Estimated delivery destination charge fee actually charged .

The Company will estimate the shipping cost based on actual freight collect to
notify you prior to shipment , every time. When you acknowledge And did not
have any arguments , we hold an agreement acceptable estimates costs such
shipments . Which providers deliver a charge to the recipients destination. The
company Have chosen the right service provider Cargo by Category . The prices
are not too high And to serve cargo safe.

1) by Thailand Post Company Limited (Thailand ) .

http://www.thailandpost.com/rate-result.php

The Company will estimate the shipping cost based on actual
freight collect to notify you prior to shipment , every time.

 

สินค้าที่เกี่ยวข้องกัน: